KVKK Politikası

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI

 

 

1. Amaç ve Kapsam.. 1

2.Kişisel Veriler İşlenirken Uyulacak İlkeler1

3. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi Ve İşleme Amaçları2

4. Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemleri ve Hukuki Sebep. 2

5. Çerez Politikası3

6. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası4

7. Kişisel Verilerin Aktarılması5

8.Veri Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tedbirler5

9. İlgili Kişi Olarak Haklarınız. 6

10. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi6

 

1. Amaç ve Kapsam

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Sonkullan Teknoloji A.Ş. (“Sonkullan”) tarafından işlenebilecektir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasının ("Politika") temel amacı, Sonkullan tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda kişisel verileri Sonkullan tarafından işlenen kişilerin bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır.

Bu Kişisel Verileri Koruma Politikası (“Politika”), Sonkullan tarafından yönetilen tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde, ilgili detaylı veri prosedürleri ile uygulanmaktadır.

2.Kişisel Veriler İşlenirken Uyulacak İlkeler

Sonkullan tüm Kişisel Veri İşleme faaliyetleri kapsamında 6698 sayılı KVKK m. 4 kapsamında belirtildiği üzere, aşağıda açıklanan genel ilkelere uygun şekilde hareket eder:

 •        Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun ve şeffaf şekilde işlenmesi
 •        Kişisel verilerin sadece belirli, açık ve meşru amaçlarla toplanması
 •        Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması
 •        Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması, gecikme yaşanmadan silinmesi veya düzeltilmesi
 •        İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi

 

 

3. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi Ve İşleme Amaçları

6698 sayılı KVKK m. 5 ve m. 6’daki belirtilen sınırları aşmamak şartıyla kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

Sonkullan’a özel ticari faaliyetlere ilişkin işlerin icrası bakımından;

 •        Sözleşmenin kurulması, ifa edilmesi, sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi
 •        Resmî kurumlara bildirim yapılması
 •        Hukuken çeşitli yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 •        Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası
 •        Veri güvenliği, bilişim teknoloji hizmetleri kapsamında, Sonkullan internet hizmetlerinde fiziksel ve elektronik ağ güvenliğine yönelik çalışmaları

Marka bilinilirliğini arttırmak kapsamında;

 •        Sonkullan markasının bilinirliğini arttırma yönünde faaliyetler kapsamında
 •        Çeşitli organizasyonların düzenlenmesi kapsamında,
 •        Hizmete ilişkim talep ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında
 •        Talep ve şikâyetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik faaliyetler

Kurumsal ilişkiler açısından;

 •        Tedarikçi, satıcı veya iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası
 •        İletişim faaliyetlerinin icrası
 •        Sonkullan dışı eğitim alma ve verme gibi faaliyetler

Sonkullan’ın ve Sonkullan ile iş ilişkisi bulunan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temin edilmesi kapsamında;

 •        Resmi kurumlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası
 •        Sonkullan ve yerleşkelerinin, Sonkullan’ın ilişki içerisinde olduğu tarafların fiziki ve elektronik ortamlarının güvenliğinin temini
 •        Sonkullan’ın iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması
 •        Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi
 •        İş Sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası
 •        Sonkullan’a giriş-çıkış yapan her türlü ziyaretçiye ilişkin yükümlülüklerin hukuka uygun şekilde yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemleri ve Hukuki Sebep

Kişisel veriler, kişisel veri sahibinden veya kişisel veri sahibinin açık rızasını bildirdiği üçüncü kişilerden elde edilebilir. Kişisel veriler şu yöntemlerle işlenebilir: Toplama, kaydetme, düzenleme, saklama, yapılandırma, değiştirme, uyarlama, kullanma, aktarma, silme, yok etme ve anonimleştirme.

Kişisel veriler, KVKK m. 5'te sayılan meşru sebeplerden birinin varlığı hâlinde, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın yukarıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı ile işlenebilirler:

 •        Kanunlarda ve ilgili herhangi mevzuatta açıkça öngörülmesi
 •        Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 •        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 •        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 •        İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 •        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 •        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5. Çerez Politikası

Çerezler (Cookies)

Sonkullan web sitesini ziyaretini sırasında çerez (cookie) olarak isimlendirilen, bilgisayar ve işletim sistemlerinin sizi otomatik olarak tanımalarını sağlayan, bu yöntemle daha önce sitemize yapılan ziyaretlerde ve alınan hizmetlerde elde edilen bilgiler kullanılmaktadır. Sonkullan web sitesini açtığınızda, bilgisayarınıza çerez yerleştirilir, böylece sitemizi ziyaret ederken tercihlerinizi kaydetmeniz sağlanarak çevrim içi tecrübeniz gelişecektir. Çerezler, sizin hakkınızda herhangi bir kişisel bilgi toplamaz, sizinle irtibata geçilmesi adına herhangi bir kişisel bilgi iletmez, aynı zamanda bilgisayarınızdan herhangi bir bilgi de aktarmaz. Çerezleri, Sonkullan web sitesinde en çok ilginizi çeken bölümleri belirleyip size sitemizde bunlardan daha fazla sunabilmek için kullanırız.

Web İşaretleri (Web Beacons)

Web işaretleri, bir sayfanın ziyaret edilip edilmediğini anlamamıza yardımcı olan internet aracıdır. Elektronik ticaret hizmetleri veya sitemizin genel yapısı ile ilgili bilgi gönderdiğimizde, gönderdiğimiz e- postanın kaçının açıldığını görmemiz için web beaconlarını kullanabiliriz. Genelde web sayfasının bir parçası olarak görülen elektronik imajlar ve reklam başlıkları, web beacon görevi görürler.  Sonkullan web sitesine reklam veren üçüncü şahıs reklam ağları, reklamlarında çerezler ve/veya web işaretleri kullanabilirler. Sonkullan’ın üçüncü şahısların bu çerezler ve/veya web işaretleri üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur.

Koruma Sisteminin Etkisiz Bırakılması Durumu

Bilgisayar korsanlığı, zararlı yazılımlar veya tersine mühendislik yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı Sonkullan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

İleride söz konusu şartların okunmamış̧ veya okunmakla birlikte bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden Sonkullan’in bu web sitesindeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, web sitesinin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

6. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası

Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen süre boyunca veya böyle bir süre öngörülmemişse, kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.

Kişisel verileri birden fazla amaç için işlediğimiz hallerde, verinin işlenme amaçlarının hepsinin ortadan kalkması durumunda re’sen veya verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması ve ilgili kişinin talep etmesi durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

Sonkullan, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar:

 •        Bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek
 •        Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerini yürütmek
 •        Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmek
 •        Finans ve muhasebe işlerini yürütmek
 •        Fiziksel mekân güvenliğini sağlamak
 •        Görevlendirme süreçlerini yürütmek
 •        Hukuk işlerini yürütmek
 •        Mal / hizmet satın alım/satış ve satış sonrası destek süreçlerini yürütmek
 •        İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 •        İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yürütmek
 •        Sözleşme süreçlerini yürütmek
 •        Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek

İmhayı Gerektiren Sebepler

Kişisel veriler;

 •        İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası
 •        İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması
 •        Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması
 •        KVKK'nın 11. maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Sonkullan tarafından kabul edilmesi
 •        Sonkullan’ın, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya KVKK’ da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması
 •        Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması

durumlarında, Sonkullan tarafından silinir, yok edilir ya da re’sen silinir veya anonim hale getirilir.

 

 

7. Kişisel Verilerin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, süreçlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, ilgili özel kişilere, bankalara, servis sağlayıcılara, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde Sonkullan’a hukuk danışmanlığı ve mali müşavirlik hizmetleri veren kurumlar ile bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin KVKK veya ilgili mevzuat gereği idari ve adli kurum ve kuruluşlara aktarımını zorunlu kıldığı durumlar saklı kalmak üzere,  Sonkullan tarafından ilgili kişilere ait kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın başka kişilere aktarılmamaktadır fakat KVKK'nın 5.veya 6. maddesinde sayılı hususların söz konusu olduğu durumlarda, hukuka uygunluk sebebi varlığından dolayı açık rıza aranmaksızın kişisel verileriniz yasal çerçevede ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır.

8.Gizlilik

Kişisel verilerinizi işlerken gizli tutulması gerektiğinin önemini biliyoruz ve bu gizliliğe Sonkullan olarak riayet ediyoruz. Bu kapsamda, kişisel verilerinize ancak Sonkullan çalışanlarından yetki verilmiş kişiler ulaşabilmektedirler. Sonkullan, topladığı kişisel verilerin korunması ve bu kapsamda yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hizmet sağladığımız müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

Sonkullan, veri gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için aşağıda sıralı önlemleri alır:

İdari açıdan;

 •        Mevcut risk ve tehditleri belirlemek üzere risk denetimi yapmaktadır.
 •        Çalışanlara yönelik farkındalık çalışmaları periyodik olarak yapılmaktadır.
 •        Kişisel veri güvenliği Politikaları ve prosedürleri bulunmaktadır.
 •        Veri minimizasyonu anlayışını benimseyerek, kişisel verilerin mümkün olduğunca azaltılması için çalışmaktadır.

Teknik açıdan;

 •        Siber güvenliğin sağlanması,
 •        Kişisel veri güvenliğinin takibi,
 •        Kişisel veri içeren ortamların güvenliğinin sağlanması,
 •        Kişisel verilerin güvenli alanlarda ve bulut bilişim sistemlerinde saklanması,
 •        Bilgi teknolojileri sistemleri tedariki, geliştirme ve bakımı için gerekli yazılımsal ve donanımsal tedbirleri alarak, kişisel verileri kanunun öngördüğü şartlarla işlemektedir.

9. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Hak Sahibi olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi [•]adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz. Sonkullan, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 •        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •        Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

 •        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •        Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 •        7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 •        (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •        İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •        Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.

10. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Sonkullan’ın ilgili birimine bildirebilirsiniz.

İşbu Politika [•] tarihinde hazırlanmıştır. Metinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu değiştirilmiş metnin yürürlük tarihi ve içeriği geçerli olacaktır.