KVKK Başvuru Formu

KVKK BAŞVURU FORMU

 

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler (“İlgili Kişi”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesi kapsamında belirtilen haklarını kullanmak için veri sorumlusu olan Sonkullan Teknoloji A.Ş. (“Şirket”), başvurma hakkına sahiptir.  İlgili Kişi’nin söz konusu hakları aşağıdaki gibidir;

 

 •       Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •       İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •       Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 •       KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 •       Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •       İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •       Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

 1.         Başvuru Yöntemine İlişkin Açıklamalar

 

Şirketimizin, İlgili Kişiler’in KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yaptıkları başvuruları yanıtlayabilmesi için, başvuru usulünün Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olması gerekmektedir. Şirketimiz, mevzuatta öngörülen usulde başvuru yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla işbu başvuru formunu hazırlamıştır. Önemle belirtmek gerekir ki, Tebliğ’in 4. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca İlgili Kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir.

 

İlgili kişiler, Şirket’e aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:

 

 •       Şahsen başvuru,
 •       Noter aracılığıyla,
 •       Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek,
 •       Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinize e-posta göndererek.

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

 

Şahsen Yazılı Başvuru

[adres]

Noter

[adres]

Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

[kep adresi]

 

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden

 

[mail adresi]

 

*”Şahsen Yazılı Başvuru” yoluna başvuracak İlgili Kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur. Bu bağlamda [•]adresine yapacağınız şahsen yazılı başvurularda başvuru formuyla birlikte kimlik fotokopisinin yalnızca ön yüzünün (kan grubu ve din hanesi gözükmeyecek şekilde) ibraz edilmesini rica ederiz.

 

**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

 

 1.         İlgili Kişinin Bilgileri

 

Ad

:

 

Soyad

:

 

Telefon numarası

:

 

T.C. kimlik numarası (yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası)

:

 

E-posta

:

 

Adres

:

 

 

 

 

 

 1.          Şirket ile Olan İlişkinizi Belirtiniz

 

□  Müşteri

 

□  Ziyaretçi

 

□  Satıcı

□   Diğer (lütfen belirtiniz): ...................

 

Şirket ile iletişimde olduğunuz birim/departman:

 

Konu:

 

□  Çalışan

□  Çalışan Adayı

□  Eski Çalışan:

 

□  Çalışılan yıllar: ..................

□   İş Başvurusu/ Özgeçmiş Paylaştım

 

□   Tarih: ..................

 

 

 

 1.         KVKK’nın 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1.         Şirket Tarafından Başvurularınızın Yanıtlanması

 

Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar.

 

İlgili kişi talepleri Şirket tarafından KVKK 13/2 madde uyarınca, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

İlgili Kişinin

Adı-Soyadı:

Tarih:

İmza: